Twój koszyk
Kontakt z nami:   506 703 009

-20% na WSZYSTKO! Kod: RABAT20 + DARMOWA DOSTAWA DZIŚ!⏳

Polityka Prywatności

§ 1. Informacje wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z działalnością Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl i za jego pośrednictwem. Rozumie się przez to wszystkie strony oraz podstrony Sklepu Internetowego, zawieranych Umów Sprzedaży oraz wszelkich innych świadczonych usług elektronicznych pod w.w. adresem internetowym (zwane dalej: “Serwis internetowy”). Niniejsza Polityka Prywatności określa także zasady i informacje dotyczące stosowanych i wykorzystywanych w Serwisie internetowym plików cookies.
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl zasady pozyskiwania oraz wykorzystywania i przetwarzania danych o Użytkownikach oraz Klientach, w tym przy wypełnianiu formularza zamówień przez Użytkowników oraz braniu udziału organizowanych konkursów przez Serwis internetowy.
 3. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl za cel obrał zapewnienie Użytkownikom oraz Klientom Serwisu internetowego ochrony prywatności na najwyższym możliwym poziomie, odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119,s.1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 roku, poz.1000).

§ 2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy www.przytulniej.pl VD Przemysław Kwiatkowski z siedzibą: 50-504 Wrocław, ul. Jesionowa 70/3, o numerze NIP: 577-191-70-70 i REGON: 020851900 zwana dalej Administratorem, Serwisem internetowym lub Sklepem Internetowym www.przytulniej.pl. 
 2. Dane osobowe użytkowników zbierane przez Administratora, są pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl (w tym plików cookies i/lub podobnych technologii) oraz innych kanałów komunikacji z Klientem, dostępnych w Serwisie internetowym oraz uzyskanych za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Użytkownicy oraz Kliencie w przypadku pytań dotyczących Ochrony Danych Osobowych, mogą kontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@przytulniej.pl lub tradycyjną pocztą na adres siedziby Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl wskazanego powyżej.
 4. Użytkownicy oraz Klienci mogą wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Wówczas administratorami uzyskanych danych osobowych Użytkowników oraz Klientów Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl mogą zostać także partnerzy Serwisu internetowego.

§ 3. Przetwarzane dane, cele oraz podstawa prawna

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zbiera dane osobowe użytkowników podczas zawierania i realizacji umów o świadczenie usług elektronicznych takich jak konto użytkownika, koszyk, dodawanie opinii produktów, newsletter, prezentacja klientom dopasowanych produktów do ich zainteresowań, podtrzymywanie sesji Klienta oraz umożliwienie przeglądania treści internetowych umieszczonych w ramach Serwisu internetowego. Administrator zbiera dane osobowe także podczas rozpatrywania wniosków reklamacyjnych. Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z podstawą prawną: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług oraz zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
 2. Serwis internetowy kompletuje także dane osobowe o użytkownikach oraz Klientach zgodnie z podstawą prawną: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym, dane osobowe użytkowników są zbierane przy okazji składania zamówienia, potwierdzenia zamówienia, zawierania umowy oraz jej realizacji, a także podczas rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych oraz przy odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 3. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zgodnie z podstawą prawną: niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), kompletuje dane osobowe także w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego przez użytkownika, aby udzielić mu niezbędnych informacji, o które wysłał zapytanie.
 4. Serwis internetowy kompletuje i przetwarza dane osobowe Klientów także podczas procesu reklamacji, aby cały proces mógł zostać zrealizowany. Zgodnie z podstawą prawną: art. 6 ust. 1 pkt pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, jakim jest rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od umowy sprzedaży.
 6. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zgodnie z podstawą prawną: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarza dane osobowe użytkowników na potrzeby organizacji oraz realizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których udział użytkowników jest dobrowolny i może mieć miejsce w ramach Serwisu internetowego administratora oraz w całej sieci Internet.
 7. Zgodnie z podstawą prawną: art. 6. ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, Sklep Internetowy www.przytulniej.pl przetwarza dane osobowe użytkowników podczas korzystania z Serwisu internetowego w zakresie umożliwiającym prezentowanie reklam, promocji dot. produktów oraz innych ofert lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich użytkowników, oceny i analizy aktywności i informacji o Kliencie, włączając w to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych (profilowanie) w tym samym celu, w sposób dostosowany do zainteresowań danego użytkownika (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje). 
 8. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z podstawą prawną: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, także w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej, analiz rynkowych i statystycznych oraz w celu prezentowania, tworzenia, realizacji oraz przyznania dedykowanych danemu użytkownikowi reklam, promocji oraz ofert dotyczących produktów i/lub usług Serwisu internetowego oraz jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanym do preferencji danego użytkownika, w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać.
 9. Zgodnie z podstawą prawną: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, Sklep Internetowy www.przytulniej.pl pobiera także dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy korzystają z Serwisu internetowego, a w szczególności: adres IP urządzenia końcowego użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz typ systemu operacyjnego. 
 10. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl przetwarza dane osobowe użytkowników w celach marketingowych na potrzeby promocji produktów oraz poprawy swoich usług, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. W szczególności dotyczy to danych nawigacyjnych, w tym informacji o linkach i odnośnikach, w które użytkownicy zdecydują się kliknąć, a także wszelkich innych czynnościach podejmowanych przez użytkowników oraz Klientów w ramach Serwisu internetowego.
 11. Niektóre dane osobowe użytkowników oraz Klientów, pozyskane przez Administratora w związku z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, mogą być także przetwarzane w celu ustalania roszczeń oraz ich dochodzenia i egzekucji. W szczególności takie dane jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług elektronicznych, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług elektronicznych oraz inne dane, które są niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia oraz jego rozmiarów i ewentualnych rozmiarów poniesionych szkód. Zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

§ 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl może przetwarzać dane osobowe Klientów oraz użytkowników w zakresie:
  1. Danych osobowych podawanych dobrowolnie w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu zamówień takich jak imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu kontaktowego, adres do dostawy, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Serwisu internetowego.
  2. Danych osobowych podawanych w celu korzystania z Usług elektornicznych świadczonych przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl w ramach Serwisu internetowego oraz w sieci Internet. Mowa o takich usługach jak Konto Klienta, Koszyk, Newsletter, Dodawanie opinii produktowych, prezentowanie dopasowanych do zainteresowań użytkownika treści reklamowych, umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego www.przytulniej.pl, podtrzymywanie sesji Klienta. Są to dane podawane dobrowolnie podczas nawiązywania umowy o świadczenie Usług elektronicznych, realizacji tejże umowy, korzystania z formularza kontaktowego oraz przekazywania wniosku reklamacyjnego.
  3. Danych osobowych podawanych w celu dobrowolnego uczestnictwa w konkursach i innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Sklep Internetowych www.przytulniej.pl.
  4. Innych danych osobowych w szczególności pozyskanych w oparciu o aktywność Użytkownika oraz Klienta w sieci Internet, w tym uzyskane za pośrednictwem działania Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl oraz innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii plików cookies oraz podobnych rozwiązań technologicznych.
 2. Zgodnie z podstawą prawną: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, Sklep Internetowy www.przytulniej.pl pobiera także dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy korzystają z Serwisu internetowego, a w szczególności: adres IP urządzenia końcowego użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu oraz typ systemu operacyjnego. 
 3. Wszelkiego rodzaju dane osobowe przekazywane przez użytkowników oraz klientów do Administratora w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl ma charakter dobrowolny. W szczególności mowa o danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. Z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych osobowych określonych w procesach związanych ze świadczeniem usług oraz podpisaniem umowy sprzedaży, uniemożliwia realizację usług i umów związanych z działalnością Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl. 

§ 5. Kontakt ze Sklepem Internetowym www.przytulniej.pl

 1. Użytkownicy oraz Klienci korzystający ze Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl mogą skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego. Aby odpowiedź na wysłane zapytanie Użytkownika i/lub Klienta było możliwe niezbędne jest przetworzenie podstawowych danych osobowych, które są gromadzone w momencie wysłania zapytania przez Użytkownika.
 2. Administrator przechowuje oraz przetwarza dane osobowe pozyskane w ten sposób, jedynie w celu możliwości odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika i/lub Klienta oraz ewentualnie niezbędną obsługę techniczną i wsparcie. Zgodnie z podstawą prawną: art. 6 pkt 1 lit. a RODO – jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy sprzedaży, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. b RODO.
 3. Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów pozyskane w ten sposób, zostaną usunięte po opracowaniu danego zapytania i/lub rozwiązania ewentualnego problemu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów pozyskanych w ramach Kontaktu ze Sklepem Internetowym www.przytulniej.pl, jeśli zapytanie Klienta nie zostało wyjaśnione lub istnieje prawny obowiązek uzasadniający dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

§ 6. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 1. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów uprawnionym do tego celu pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych oraz obsługi usług elektronicznych i Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl w związku z podstawowym funkcjonowaniem Serwisu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Sklep Internetowy www.przytulniej.pl w ramach prowadzenia tegoż Serwisu internetowego. Dostawy usług w zależności od ustalonych umów i okoliczności, podlegają Sklepowi Internetowemu www.przytulniej.pl i jego poleceniom co do celów, sposobów i obszarów przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie je określają, posiadając miano administratorów.
 3. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl korzysta z dostawców, przetwarzających dane osobowe wyłącznie na polecenie Serwisu internetowego, a należą do nich m.in.:
  1. podmioty techniczne, które realizują usługi w procesie sprzedażowym, np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe, czy też magazynowe i logistyczne.
  2. dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, w szczególności dostawcy usług związanych z hostingiem, przechowywaniem i utrzymywaniem witryny internetowej i jej zawartości, a w tym danych przetwarzanych, a także usług technicznych związanych z zarządzaniem infrastrukturą Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl.
  3. partnerzy wspierający Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. podczas komunikacji związanej z promocjami w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl oraz akcjami takimi jak konkursy.
  4. dostawcy usług księgowych, dostarczający systemy niezbędne w procesach związanych z marketingiem, analizą ruchu w Serwisie internetowym, analizą skuteczności podejmowanych kampanii reklamowych.
 4. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl korzysta z dostawców usług, którzy są odrębnymi Administratorami danych osobowych, posiadającymi własną Politykę Prywatności i regulaminy korzystania z ich Serwisów oraz Usług. W związku z tym mogą sami ustalać cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników i/lub Klientów. Dostawcami tego rodzaju są podmioty świadczące usługi z zakresu płatności elektronicznych oraz bankowości i finansów.
 5. Dostawcy usług posiadają siedziby główne w Polsce oraz innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W związku z tym, gdyby dane osobowe Klientów i/lub Użytkowników zostały przekazane poza EOG, Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastosuje odpowiednie narzędzia prawne tj. klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 
 6. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega, iż w przypadku podpisania umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem internetowym, w wyniku której produkty Serwisu internetowego mają zostać przekazane na wskazany przez Klienta adres dostawy towaru, Sklep Internetowy www.przytulniej.pl przekazuje dane osobowe Klienta firmie kurierskiej, w celu umożliwienia dostawy towaru do Klienta i wywiązania się z umowy sprzedaży.
 7. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega prawo do udostępnienia danych osobowych Klientów i/lub Użytkowników, w przypadku skierowania do niego żądania uprawnionych organów państwowych, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 8. Administrator chroni dane osobowe osób, które nie tylko korzystały z usług elektronicznych świadczonych za sprawą Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, ale także udostępniły je poprzez inne kanały komunikacji, przez co rozumie się:
  1. witryny internetowej www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współ oznaczonych marką Facebook, wliczając w to poddomeny, tzw. widżety, wersje międzynarodowe oraz wersje na urządzenia mobilne, których sposoby i zasady działania zostały objaśnione pod adresem internetowym https://www.facebook.com/policies_center. Dostarczane są przez Meta Platforms Inc. Wlicza się w to także system Facebook Ads, który opiera swoje funkcjonowanie na marketingu bezpośrednim. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook i wszystkich należących do Meta Platforms Inc. regulacji, w tym dotyczących Danych Osobowych.
  2. wszelkich aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, konkursów, promocji.
  3. Zebrane dane są wykorzystywane także do ustalania profilu Użytkownika i/lub Klienta i pozwalają na dostosowanie do zainteresowań danego Użytkownika, wszelkiego rodzaju treści zamieszczanych w obrębie Serwisu internetowego oraz newsletterów. Przetwarzanie danych, o których mowa, odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami prawa, a w tym: z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 
 9. Informacje o Użytkownikach Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl zbierane są także w sposób automatyczny, wykorzystywane są do zarządzania Serwisem internetowym oraz na potrzeby statystyczne w tym z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Analytics. Są to dane takie jak region geograficzny, z którego nastąpiło wejście użytkownika na Serwis internetowy, numerze IP urządzenia końcowego, dacie połączenia oraz jego czasie, źródle oraz liczbie połączeń oraz liczbie otwartych podstron Serwisu internetowego podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Informacje tego rodzaju nie są łączone z Danymi Osobowymi Użytkowników i nie są wykorzystywane do określenia ich tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie jest zależny od indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika, który powinien sprawdzić je, aby dowiedzieć się jakie dokładnie informacje są udostępniane przez przeglądarkę w sposób automatyczny lub w celu skorygowania tych ustawień wedle własnego uznania. Aby to zrobić, zaleca się zapoznanie z zawartością zakładki “Pomoc” przeglądarki internetowej Użytkownika.

§ 7. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl przechowuje Dane Osobowe Klientów w różnym celu i z uwagi na różne przepisy prawa, które także obligują Serwis internetowy do przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych. Z tego powodu, można wyróżnić różne okresy czasu, w których przetwarzanie Danych Osobowych Klientów jest konieczne przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl. Wyróżnia się:
  1. Podstawą do przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest jego dobrowolna zgoda. Wówczas Sklep Internetowy www.przytulniej.pl przetwarza Dane Osobowe tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Sklep Internetowy www.przytulniej.pl oraz jakie mogą zostać podniesione wobec niego.
  2. Podstawą do przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest wykonanie umowy. Wówczas Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl tak długo, jak jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Po tym czasie, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać po zrealizowaniu warunków umowy.
  3. Podstawą do przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest usprawiedliwiony cel. W takiej sytuacji, Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl przez cały okres aktywności konta, a także w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia się ewentualnie powstałych roszczeń, którejś ze stron.
 2. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl przetwarza także Dane Osobowe Klienta w sposób, który może być związany z technologią plików cookies i podobnymi rozwiązaniami technologicznymi. Wówczas przetwarzanie Danych Osobowych Klienta przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl trwa do czasu usunięcia plków przez Użytkownika przy pomocy właściwości przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika lub/i urządzenia, z którego korzystał podczas korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Serwis internetowy. Zastrzega się jednak, że usunięcie tego rodzaju plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych Klientów, uzyskanych za pośrednictwem tych plików. 

§ 8. Przysługujące prawa osobom, których dotyczą dane osobowe

 1. Każdy Użytkownik i/lub Klient posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl, zgodnie z podstawą prawną art. 7 ust. 3 RODO:
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaka została udzielona Sklepowi Internetowemu www.przytulniej.pl, bez względu na to kiedy została ona udzielona.
  2. Realizacja prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu danej zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta. Zastrzega się jednak, że może to uniemożliwić dalsze korzystanie z usług i/lub funkcjonalności m.in. Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, które zgodnie z prawem można świadczyć jedynie z ważną zgodą Klienta.
  4. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Danych Osobowych Klienta przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 2. Każdy Klient posiada także prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z podstawą prawną art. 17 RODO:
  1. Klient posiada prawo żądania usunięcia wszelkich lub niektórych swoich Danych Osobowych.
  2. Klient może zgłosić swoje roszczenia do usunięcia wszystkich lub niektórych Danych Osobowych jego dotyczących, jeżeli:
   1. Dane Osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały one zebrane lub w których były przetwarzane.
   2. Klient wycofał określoną zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych, w zakresie jakim te dane były przetwarzane w oparciu o jego zgodę.
   3. Klient wniósł sprzeciw względem wykorzystywania jego danych na potrzeby działań marketingowych.
   4. Dane Osobowe Klienta przetwarzane przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl są przetwarzane w sposób nielegalny.
   5. Dane Osobowe dotyczące Klienta zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
   6. Dane Osobowe Klienta muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, jaki został przewidziany w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Sklep Internetowy www.przytulniej.pl podlega.
  3. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie prawo do zachowania pewnych Danych Osobowych Klienta, pomimo żądania ich usunięcia w wyniku wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, jak również wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Danych Osobowych Klientów, na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sklep Internetowy www.przytulniej.pl. Dotyczy to w szczególności takich Danych Osobowych, jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Tego typu Dane Osobowe, przechowywane są w celu rozpatrywania ewentualnych skarg oraz roszczeń, związanych z korzystaniem z Usług elektronicznych świadczonych przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl. Zastrzega się także taki sam mechanizm prawny względem Danych Osobowych Klienta, podawanych w celu zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia innych Usług Elektronicznych, są to w szczególności takie Dane Osobowe jak: numer zamówienia oraz adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny.
 3. Każdy Klient posiada prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl, zgodnie z podstawą prawną: art. 21 RODO.
  1. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego Danych Osobowych, w tym tzw. profilowania, jeżeli Sklep Internetowy www.przytulniej.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingu własnych produktów oraz usług, prowadzenie statystyki korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego oraz jego ułatwiania, a w tym badania satysfakcji. 
  2. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny, a Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Danych Osobowych Klienta – te zostaną usunięte w takim zakresie, w jakim Klient wzniósł swój sprzeciw.
  3. Oświadcza się, że rezygnacja Klienta w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów i/lub usług Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, będzie oznaczać jego sprzeciw na przetwarzanie Danych Osobowych.
 4. Każdy Klient Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl posiada prawo dostępu do danych, zgodnie z podstawą prawną art. 15 RODO.
 5. Klienci Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl posiadają prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z podstawą prawną art. 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl. Powoduje to jednak, iż od zgłoszenia żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia to korzystanie z określonych funkcjonalności oraz Usług Elektronicznych, z których korzystanie jest możliwe jedynie dzięki przetwarzaniu Danych Osobowych objętych żądaniem. Na jego skutek Sklep Internetowy www.przytulniej.pl nie będzie mógł też wysyłać żadnych komunikatów do Klienta, w tym komunikatów marketingowych.
  2. Klient Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania jego Danych Osobowych, w następujących sytuacjach:
   1. Jeśli kwestionuje on prawidłowość swoich Danych Osobowych. W takim przypadku Sklep Internetowy www.przytulniej.pl ogranicza ich wykorzystywanie na czas potrzeby do weryfikacji prawidłowości Danych Osobowych z zastrzeżeniem, że nie może być to okres dłuższy niż 7 dni.
   2. Jeśli przetwarzanie Danych Osobowych Klienta odbywa się niezgodnie z prawem, a zamiast usunięcia swoich Danych Osobowych, żąda się ograniczenia ich wykorzystywania.
   3. Jeśli został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania Danych Osobowych Klienta. W takiej sytuacji, następuję ograniczenie przetwarzania jego Danych Osobowych na czas, który jest niezbędny do rozważenia tego, czy wobec szczególnej sytuacji ochrona interesów, praw i wolności Klienta, przeważa nad interesami realizowanymi przez Administratora, podczas przetwarzania Danych Osobowych Klienta.
   4. Jeśli Dane Osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, do których zostały one zebrane i/lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 6. Klienci Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, zgodnie z podstawą prawną art. 16 RODO, mają prawo do sprostowania swoich Danych Osobowych. Każdy Klient posiada prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczącego jego Danych Osobowych, jeśli nie są one prawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia swoich niekompletnych Danych Osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia kierując prośbę poprzez pocztę elektroniczną, zgodnie z paragrafem 4, 5 oraz 6 Polityki Prywatności.
 7. Klient Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl posiada prawo do przenoszenia Danych Osobowych, zgodnie z podstawą prawną art. 20 RODO. Klienci mają prawo otrzymać swoje Dane Osobowe, które zostały przekazane Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klienci posiadają także prawo żądania, żeby to Administrator przesłał wskazanemu, innemu administratorowi jego Dane Osobowe, jeśli jest to technicznie możliwe. W takim przypadku, Administrator jest zobowiązany do przesłania Danych Osobowych Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego i pozwala na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora, wskazanego przez Klienta.
 8. Klientom Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl przysługuje prawo do uzyskania od Administratora Danych Osobowych potwierdzenia, czy przetwarza on jego Dane Osobowe, a jeśli tak – Klient posiada prawo do:
  1. Uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych.
  2. Uzyskania wiernej kopii swoich Danych Osobowych, z udostępnieniem ich oryginału do wglądu.
  3. Uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie ich przechowywania lub o kryteriach ustalania tego okresu (jeśli nie jest możliwe jego bezpośrednie wskazanie), o prawach przysługujących Klientowi na mocy obowiązującego prawa (w tym RODO) oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle pozyskania tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, a w tym o tzw. profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem jego Danych Osobowych poza kraje Unii Europejskiej.
 9. Każdy Klient ma możliwość zgłaszania do Administratora jego Danych Osobowych, skarg, zapytań oraz wniosków, dotyczących przetwarzania jego Danych Osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy obowiązującego prawa, w szczególności do przepisów RODO.
 11. W przypadku gdy wystąpienie przez Klienta do Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, które wynika z powyższych praw zostanie złożone, Serwis internetowy ma obowiązek poinformować Klienta nie później, niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu o swojej decyzji w sprawie żądania (czy spełnia je, czy też odmawia spełnienia żądania). Jeżeli jednak z uwagi m.in. na skomplikowany charakter żądania lub ich liczbę, Sklep Internetowy www.przytulniej.pl, nie będzie w stanie spełnić żądania w ciągu miesiąca, ma obowiązek spełnić je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, odpowiednio wcześniej informując o tym Klienta, że termin spełnienia żądania zostanie przedłużony oraz przedstawić przyczyny takiego stanu rzeczy.

§ 9. Pliki cookies

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl wykorzystuje niewielkie pliki, zwane cookies. Zapisywane są one przez Serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego Sklep Internetowy www.przyulniej.pl pod warunkiem, że umożliwia to przeglądarka internetowa tego użytkownika. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny źródłowej, czas wygaśnięcia oraz indywidualną liczbę identyfikującą ten plik, która przydzielana jest losowo. 
 2. Dzięki wykorzystywaniu technologii związanej z plikami cookies, możliwe jest prezentowanie oferty, produktów, usług, czy też reklam, dostosowanych do preferencji konkretnego Klienta.
 3. Informacje pozyskiwane za pomocą plików cookies pomagają dostosować oferowane produkty do indywidualnych preferencji Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy www.przytulniej.pl oraz ich rzeczywistych potrzeb. Dają także możliwości opracowywania statystyk dotyczących odwiedzin strony Serwisu Internetowego, które następnie są wykorzystywane w celu doskonalenia i poprawy jakości świadczonych Usług. Pozwalają także na identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym www.przytulniej.pl z urządzenia końcowego, które zostało wykorzystane do tego wcześniej i posiada pliki cookies Serwisu internetowego. Nadrzędną rolą plików cookies jest jednak ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu internetowego, wzrost jego użyteczności oraz personalizacji wszelkich treści znajdujących się w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl, a w tym reklam, ofert, promocji, dedykowanych konkretnemu Użytkownikowi, zgodnie z jego zainteresowaniami, jeśli Klient wyraził zgodę na takie działanie.
 4. Pliki cookies w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl są wykorzystywane jedynie za dobrowolną zgodą Użytkownika, która jest wyrażana za pomocą kliknięcia przycisku “X” w polu informacyjnym na stronie Serwisu internetowego lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez Użytkownika przeglądarki internetowej oraz innych rozwiązań technologicznych umożliwiających przeglądanie zawartości Serwisu internetowego na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Niektóre pliki cookies mogą zawierać dane osobowe Użytkowników, umożliwiającego jego identyfikację. W takim przypadku zastosowanie do nich mają w całości zapisy Polityki Prywatności, dotyczące Danych Osobowych oraz ich przetwarzania.
 6. Użytkownicy oraz Klienci Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl mają pełną kontrolę nad plikami cookies, a wyrażanie na ich wykorzystanie jest przez nich dobrowolne. Bez względu na miejsce oraz czas mogą ograniczyć lub w całości wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej, w szczególności przez ustawienia o blokowaniu cookies lub ostrzeganiu przed ich zapisaniem na urządzeniu końcowym Użytkownika, które jest wykorzystywane do przeglądania zawartości Serwisu internetowego. Jednak w takim przypadku może dojść do sytuacji, w której Użytkownik korzystający z Usług Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, nie będzie miał dostępu do niektórych jego treści, funkcjonalności lub w niektórych przypadkach, mogą zostać one całkowicie zablokowane lub zablokowane zostanie poprawne wyświetlanie strony Serwisu internetowego, a w tym także Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, uniemożliwiając np. dokonanie zakupów.

§ 10. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl korzysta z następujących plików cookies:

 1. Trwałe pliki cookies – przechowywane są na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika, przez co rozumie się m.in. komputer, telefon lub inne urządzenie, z którego połączono się z Serwisem internetowym. Pozostają w nim przez dłuższy czas, nawet po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 2. Sesyjne pliki cookies – są to pliki, które zbierają informacje na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika i istnieją jedynie przez czas trwania danej sesji Użytkownika. Rozpoczyna się ona w momencie otworzenia strony Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, a kończy w chwili jej zamknięcia.
 3. Własne pliki cookies – są zamieszczane przez Serwis informatyczny oraz podmioty trzecie, które zostały zatwierdzone przez Administratora. Wlicza się tutaj także pliki cookies narzędzia Google Analytics, które jest wykorzystywane na potrzeby analizy działań Użytkowników względem strony Serwisu internetowego oraz celów statystycznych.
 4. Pliki cookies Google Ads – Sklep Internetowy www.przytulniej.pl wykorzystuje tego rodzaju pliki cookies i w formie plików tekstowych umieszcza na urządzeniu Użytkownika, na potrzeby umożliwienia poprawności oraz skuteczności prowadzonych działań reklamowych, z wykorzystaniem sieci reklamowej zwanej także Google Ads. Obejmuje to takie usługi jak remarketing, podobni odbiorcy, inne rodzaj reklam opartych na zainteresowaniach, kierowanie demograficzne i na lokalizację, kategorie zainteresowań.
 5. W ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl i jego działalności marketingowej, są wykorzystywane usługi innych podmiotów, które stosują pliki cookies, są to:
  1. Google Ads;
  2. Google Analytics;
  3. Facebook;

Więcej informacji na temat wykorzystywanych plików cookies przez w.w. podmioty, znajduje się w Politykach Prywatności tychże podmiotów, dostępnych na ich stronach internetowych.

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl korzysta z usług retargetingu personalizowanego, który pozwala na dostarczanie Użytkownikom oraz Klientom najbardziej trafnych reklam związanych z wcześniej oglądanymi treściami w Sklepie Internetowym www.przytulniej.pl. Każdej osobie przysługuje prawo wypisania się z tego typu usług, ustawiając odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce internetowej na własnym urządzeniu.
 2. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Klienta podczas korzystania z Serwisu internetowego. Jednak na mocy współpracy z podmiotami trzecimi w zakresie prowadzonej przez nie m.in. działalności marketingowej, na urządzeniach końcowych Użytkowników mogą być zapisywane również pliki cookies pochodzące od wspomnianych podmiotów, które wskutek tego mogą stać się także administratorami Danych Osobowych Użytkowników oraz Klientów, które posiadają własne Polityki Prywatności. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty, pomagają zapewnić m.in. efektywną obsługę Klienta, realizację założenia prezentowania reklam tylko zgodnych z zainteresowaniami Klientów i/lub Użytkowników. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl wierzy, że taki rodzaj reklamowania produktów jest atrakcyjniejszym rozwiązaniem dla Klientów i/lub Użytkowników, a bez tych plików cookies podmiotów trzecich, nie byłoby to możliwe.
 3. Wszelkiego rodzaju mechanizmy związane z plikami cookies wykorzystywanymi w ramach Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl są bezpieczne dla urządzeń końcowych Użytkowników. Zaznacza się, że tą drogą nie jest możliwe przedostanie się różnego rodzaju oprogramowań złośliwych lub/i niechcianych, w tym tzw. wirusów. Zastrzega się jednak, że Użytkownicy i/lub Klienci mają możliwość ograniczenia oraz wyłączenia dostępu plików cookies do ich urządzeń końcowych z zachowaniem możliwości korzystania z tych części Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, które nie wymagają do prawidłowego funkcjonowania plików cookies.
 4. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl gromadzi adresy IP urządzeń końcowych Klientów. Są to numery przydzielane każdemu urządzeniu przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do sieci Internet. Przeważnie jest on przypisywany urządzeniu końcowemu dynamicznie, czyli zmienia się przy każdym połączeniu z siecią Internet, a w wyniku tego jest traktowany powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl wykorzystuje adres IP Klienta i/lub Użytkownika do diagnozowania problemów technicznych, które mogą wystąpić w ramach Serwisu internetowego, analizowania statystycznego (np. liczby odwiedzin Użytkowników w ciągu określonej jednostki czasu), jako informacja przydatna do administracji oraz udoskonalaniu Serwisu internetowego oraz w celach bezpieczeństwa i identyfikacji ewentualnych przyczyn obciążających serwer Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl.
 5. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zawiera linki oraz odnośniki do innych stron internetowych, które nie są własnością Administratora. Nie ponosi on odpowiedzialności za zasady ochrony Danych Osobowych oraz Politykę Prywatności tychże stron oraz podmiotów.

§ 11. Profilowanie

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl na potrzeby prezentowania reklam, ofert oraz promocji, przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników, w sposób dostosowany do każdego Użytkownika i/lub Klienta, może zapoznać się z jego preferencjami i zainteresowaniami na podstawie np. analizy tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy www.przytulniej.pl oraz jakie produkty przeglądał lub zakupił. Pozwala to lepiej zrozumieć oczekiwania Klienta oraz dostosowanie się pod jego indywidualne potrzeby, nie wpływając istotnie na jego decyzje zakupowe. Dzięki wykorzystywanej technologii przez Administratora, opisywane działanie możliwe jest do wykonania w sposób automatyczny, dzięki czemu prezentowane treści Klientom są zawsze najbardziej aktualne i osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać.
 2. Analiza zainteresowań i/lub preferencji Użytkowników służy przede wszystkim tworzeniu, przyznawaniu oraz realizacji dedykowanych i możliwie najbardziej dostosowanych do nich reklam, ofert oraz promocji w sposób zautomatyzowany. Mogą wywołać one wobec niego skutki prawne lub w podobnie istotnie wpływać na niego, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Użytkownikom i/lub Klientom. Zastrzega się, że opcja ta jest niedostępna dla Klientów niepełnoletnich i nie wyrazili zgody na działania tego rodzaju Administratorowi. 
 3. Jest to mechanizm nieco inny od klasycznego “profilowania”, które może się ograniczać np. do profilowanych treści proponowanych przez Sklep Internetowy www.przytulniej.pl, komunikatów, banerów itp. Są to natomiast takie działania, które wyróżniają się możliwością istotności wpływu na dokonanie wyboru Użytkownika jako konsumenta. Ich wynikiem może być np. bardzo korzystna oferta ograniczona czasowo, która będzie dostępna tylko dla konkretnego Użytkownika, a będzie przygotowana np. na podstawie dotychczas dokonanych zakupów, przeglądanych treści w ramach Serwisu internetowego, podejmowanych w nim działań itp. Im częściej Klient decyduje się wchodzić w interakcję z usługami Sklepu Internetowego www.przytulniej.pl, a na skutek tych działań nabywa także jego produkty, może spodziewać się potencjalnie lepiej dostosowanych ofert, korzystniejszych promocji, które będą przygotowane tylko dla niego.
 4. Zastrzega się prawo Administratora do przetwarzania informacji dotyczących preferencji Klienta, które mogą mieć (nie zawsze mają) charakter Danych Osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie. W takim przypadku, mają do nich zastosowanie wszystkie przepisy uwzględnione w Polityce Prywatności dotyczące Danych Osobowych i ich przetwarzania.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy www.przytulniej.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności z przyczyn prawnych oraz organizacyjnych, włączając w to rozwój usług informatycznych.
 2. Pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności, należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@przytulniej.pl